ศ.นพ. เยื้อน ตันนิรันดร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2528
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon216:00 - 20:0016:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue316:00 - 20:0016:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed414:00 - 17:0014:0017:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat714:00 - 18:0014:0018:00Women's Center (BIH 2nd Floor)