พญ. ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2525
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา
- Endocrinology and Thyroid Research, The University of Chicago, USA, 1989-1990
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไธรอยด์
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)