ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုစင်တာ (Check-up)

Contact Number

 • ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုစင်တာ (Check-up)
  Tel. +66 (0) 2011 2222
  Tel. +9595105105
  မြန်မာပြည်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်ရုံးသို့ ခေါ်ဆိုရန်။

Service Hours

 • ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုစင်တာ (Check-up)
  Daily 6:30 am to 3:00 pm

Location

 • ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုစင်တာ (Check-up)
  Bumrungrad International Clinic (BIC) Building, 11th floor

Related Health Blogs