ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ให้บริการทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและการทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจ เพื่อวางแผนการรักษา ให้การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย และยังรวมถึงการให้ข้อมูลในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ไม่ให้กลับมาเกิดอาการซ้ำซ้อนขึ้นอีก เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตาม
ปกติอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด
ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพให้บริการครอบคลุม ดังต่อไปนี้
• แผนกกายภาพบำบัด

       ให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัยและบำบัดความบกพร่องของร่างกายจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูสภาพทางจิตใจและร่างกายให้แก่ผู้ป่วยด้วย วิธีการรักษาและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ที่ได้มาตรฐานระดับสากล การให้บริการประกอบด้วย
 

การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด

 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องปวด เช่น ปวดหลัง คอ เข่า หัวไหล่, ออฟฟิศ ซินโดรม เป็นต้น
 • การรักษาและฝึกผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกหักและข้อติด
 • การรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท เช่น ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง, เนื้องอกสมอง, การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง, สมองพิการแต่กำเนิด เป็นต้น
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการทรงตัวและการทำงาน
 • ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดช่องท้อง และ/หรือช่องอก
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจ
 • การให้คำแนะนำในการออกกำลังกายในผู้ป่วยก่อนคลอดและหลังคลอด
 • เพิ่มประสิทธิภาพและฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อ เช่น อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การประเมินสภาวะการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
 • การลดอาการปวดกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรง
 • การนวดกระตุ้นน้ำนม 

• แผนกกิจกรรมบำบัด

       ให้บริการทางกิจกรรมบำบัด โดยใช้เทคนิคและอุปกรณ์มาประยุกต์เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมในการบำบัดรักษาความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพ การให้บริการประกอบด้วย

 • การตรวจประเมินทางกิจกรรมบำบัด
 • เครื่องมือทางกิจกรรมบำบัด
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการรับรู้และการเรียนรู้
 • การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • การตรวจประเมินและการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องมือ
 • การออกแบบและจัดทำอุปกรณ์ช่วยในการทำกิจกรรมต่างๆ
 • การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 • การรักษาและพัฒนาระบบการผสมผสานการรับความรู้สึก
 • การเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานการศึกษาของเด็ก
 • แบบทดสอบพัฒนาการเด็ก (Certified Occupational Therapist- Denver II)

• แผนกทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจ

       ช่วยในการวินิจฉัย ประเมินและติดตามผลการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ การให้บริการประกอบด้วย

 • การตรวจสมรรถภาพทางเดินหายใจ
 • การตรวจปอดและหัวใจด้วยการออกกำลังกาย
 • การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย
 • การสอนเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นทางโรคระบบทางเดินหายใจ
 • สอนการใช้ Incentive Spirometer (Triflow)
 • สอนการใช้ Peak flow meter
 • ห้องที่เป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน รวมถึงการให้บริการผู้ป่วยในบนห้องพัก
 • เครื่องแช่แผ่นประคบร้อน
 • ถังแช่พาราฟิน
 • เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษา
 • เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น
 • เครื่องดึงกระดูกสันหลังด้วยไฟฟ้า
 • เครื่องกระตุ้นกระไฟฟ้า ประกอบด้วยกระแสไฟฟ้าหลายชนิด
 • เครื่องผลิตกระแสอินเตอร์เฟอเรนท์เพื่อการรักษา
 • เครื่องประดิษฐ์กระแสกระตุ้นประสาทผ่านผิวหนัง
 • เครื่องกดบีบสำหรับภาวะทางหลอดเลือด
 • เครื่องผลิตแสงเลเซอร์กำลังสูงและต่ำ
 • เตียงฝึกยืน
 • เครื่องออกกำลังกายที่มีลู่วิ่ง
 • จักรยานปั่นมือและ/หรือปั่นเท้า
 • อุปกรณ์การออกกำลังกายต่างๆ
 • อุปกรณ์ทางกิจกรรมบำบัดและห้องกิจกรรมบำบัด
 • ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
 • อุปกรณ์ตรวจประเมินและฝึกความสามารถของกำลังกล้ามเนื้อทางกายภาพบำบัด (Biodex)
 • อุปกรณ์ตรวจประเมินความสามารถในการทรงตัว (Balance system)
 • อุปกรณ์การออกกำลังกาย (Endynamic)
 • เครื่อง Telemetry
 • เครื่อง Biofeedback (เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดแสดงการตอบสนองของกล้ามเนื้อ )
 • หุ่นยนต์ฝึกเดิน 
  (Robotic gait training)
 • อุปกรณ์ตรวจประเมินและฝึกความจำ ความเข้าใจ
 • อุปกรณ์ออกกำลังกาย Neurac Work station (Redcord)
 

วิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด

1. Vojta therapy การรักษาเพื่อปรับสมดุลของร่างกายด้วยการกดจุด
2. Pilates exercise
3. Sport performance training
4. Baby massage นวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
5. Pre-Post natal exercise ออกกำลังกายก่อนและหลังคลอด
6. Anti-aging and wellness exercise training
7. Group or Individual Performance/Fit Test (Strength/endurance/cardiovascular)
8. Ergonomics setting and (Individual or at site/Plant)
9. Individual/Group education (Tailor made) such as office syndrome, Lifting Class,
ทีมงานของศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายอย่างเอื้ออาทรในทุกขั้นตอน ทีมงานของเราประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญซึ่งทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

พญ. บัณฑิตา ชัยกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

พญ. อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

พญ. ดลฤดี ศรีศุภผล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

พญ. ประภาพร ศิริทรัพย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

พญ. ณฤพร ชัยประกิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

นพ. ปิยวิทย์ สรไชยเมธา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

พญ. ธนพร ลาภรัตนากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

ดูโปรไฟล์

นพ. สุธี ศิริเวชฎารักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

พญ. กมลวรรณ เฉลิมโชคชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
  Tel: 02 011 3093

Service Hours

 • ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

  วันจันทร์-วันศุกร์

  08.00-20.00 น.

  วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  08.00-18.00 น.

Location

 • ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20

Related Health Blogs